මාදු ගඟ Madu Ganga River - Boat Safari + Lunch Packages - Eco Isle an Island

සතපහ දූව

සතපහ දූව

වනගල්මං දූව, කොත්දූව, දික්‌දූව, මීමාදූව, හොන්දූව, දිමිදූව, එරවන දූව, නයිදූව, මුවන්...

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන රැම්සා තෙත් බිම

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන රැම්සා තෙත් බිම

මාදු ගඟ ඝනව වැඩුණු කඩොලානවලින් සමන්විත ඉවුරුවලින් යුක්‌තය. ඇතැම් තැන්වල කඩොලාන අඳුරු...

කුරුඳු දූපත්

කුරුඳු දූපත්

නැවුම් කුරුඳු පොතු හා කුරුදු තෙල් ලබාගැනීමට අපූරු ස්ථානයක් වන්නේ කුරුඳු දුවයි.

මාදුගගේ සවාරියක්

මාදුගගේ සවාරියක්

ගොඩක් අයගේ නෙත් සිත් පිනවූ මාදුගඟ දූපත් 64 කින් සමන්විතයි. .ඉතින් කාර්යබහුල ජිවන...

සතපහ දූව

සතපහ දූව

වනගල්මං දූව, කොත්දූව, දික්‌දූව, මීමාදූව, හොන්දූව, දිමිදූව, එරවන දූව, නයිදූව, මුවන්...

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන රැම්සා තෙත් බිම

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන රැම්සා තෙත් බිම

මාදු ගඟ ඝනව වැඩුණු කඩොලානවලින් සමන්විත ඉවුරුවලින් යුක්‌තය. ඇතැම් තැන්වල කඩොලාන අඳුරු...

කුරුඳු දූපත්

කුරුඳු දූපත්

නැවුම් කුරුඳු පොතු හා කුරුදු තෙල් ලබාගැනීමට අපූරු ස්ථානයක් වන්නේ කුරුඳු දුවයි.

මාදුගගේ සවාරියක්

මාදුගගේ සවාරියක්

ගොඩක් අයගේ නෙත් සිත් පිනවූ මාදුගඟ දූපත් 64 කින් සමන්විතයි. .ඉතින් කාර්යබහුල ජිවන...

ආදරවන්තයින්ගේ පැකේජය

ආදරවන්තයින්ගේ පැකේජය

ඔබගේ සහකරුවා හෝ සහකාරිය සමඟ නිදහසේ ලස්සන මාදු ගං තීරයේ තමන්ගේ අතින්ම ඔබ කැමති ආහාර...

ආදරවන්තයින්ගේ පැකේජය

ආදරවන්තයින්ගේ පැකේජය

ඔබගේ සහකරුවා හෝ සහකාරිය සමඟ නිදහසේ ලස්සන මාදු ගං තීරයේ තමන්ගේ අතින්ම ඔබ කැමති ආහාර...

Boat Trips

සතපහ දූව

වනගල්මං දූව, කොත්දූව, දික්‌දූව, මීමාදූව, හොන්දූව, දිමිදූව, එරවන දූව, නයිදූව, මුවන් දූව, වෙරළ දූව, ගල්මංදූව. කටුදූව, මඩදූව, ගෝන දූව,...

Boat Trips

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන රැම්සා තෙත් බිම

මාදු ගඟ ඝනව වැඩුණු කඩොලානවලින් සමන්විත ඉවුරුවලින් යුක්‌තය. ඇතැම් තැන්වල කඩොලාන අඳුරු ගුහා අතරින් රිංගා බෝට්‌ටුවක, ඔරුවක නැගී මාදු...

Boat Trips

කුරුඳු දූපත්

නැවුම් කුරුඳු පොතු හා කුරුදු තෙල් ලබාගැනීමට අපූරු ස්ථානයක් වන්නේ කුරුඳු දුවයි.

Boat Trips

මාදුගගේ සවාරියක්

ගොඩක් අයගේ නෙත් සිත් පිනවූ මාදුගඟ දූපත් 64 කින් සමන්විතයි. .ඉතින් කාර්යබහුල ජිවන රටාවෙන් ටිකකට ඈත් වෙලා ස්වභාවික පරිසරයේ සුන්දරත්වය...

Live Cooking Packages

ආදරවන්තයින්ගේ පැකේජය

ඔබගේ සහකරුවා හෝ සහකාරිය සමඟ නිදහසේ ලස්සන මාදු ගං තීරයේ තමන්ගේ අතින්ම ඔබ කැමති ආහාර වේලක් සාදාගෙන ආහාරයට ගැනීමට ඔබත් කැමතිද ?