මාදු ගඟ Madu Ganga River - Boat Safari + Lunch Packages - Eco Isle an Island

ඉවුම් පිහුම් සඳහා සූදානම් වීම

ඉවුම් පිහුම් සඳහා සූදානම් වීම

ශ්‍රී ලාංකික විලාසිතාවේ ආහාරයක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය සූදානම් කිරීම Eco...

කුළුබඩු හඳුන්වා දීම

කුළුබඩු හඳුන්වා දීම

රසවත් හා අද්විතීය ආහාර වේලක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ශ්‍රී ලාංකික කුළුබඩු...

විශේෂ සජීවී ඉවුම් පිහුම් සැසිය

විශේෂ සජීවී ඉවුම් පිහුම් සැසිය

විශේෂ ඉවුම් පිහුම් සැසි අප දූපතෙහි ඔබේ හිත මිතුරන් සමග බෙදා හදාගන්න අනගි අවස්ථාවක්....

සතපහ දූව

සතපහ දූව

වනගල්මං දූව, කොත්දූව, දික්‌දූව, මීමාදූව, හොන්දූව, දිමිදූව, එරවන දූව, නයිදූව, මුවන්...

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන රැම්සා තෙත් බිම

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන රැම්සා තෙත් බිම

මාදු ගඟ ඝනව වැඩුණු කඩොලානවලින් සමන්විත ඉවුරුවලින් යුක්‌තය. ඇතැම් තැන්වල කඩොලාන අඳුරු...

කුරුඳු දූපත්

කුරුඳු දූපත්

නැවුම් කුරුඳු පොතු හා කුරුදු තෙල් ලබාගැනීමට අපූරු ස්ථානයක් වන්නේ කුරුඳු දුවයි.

සතපහ දූව

සතපහ දූව

වනගල්මං දූව, කොත්දූව, දික්‌දූව, මීමාදූව, හොන්දූව, දිමිදූව, එරවන දූව, නයිදූව, මුවන්...

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන රැම්සා තෙත් බිම

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන රැම්සා තෙත් බිම

මාදු ගඟ ඝනව වැඩුණු කඩොලානවලින් සමන්විත ඉවුරුවලින් යුක්‌තය. ඇතැම් තැන්වල කඩොලාන අඳුරු...

කුරුඳු දූපත්

කුරුඳු දූපත්

නැවුම් කුරුඳු පොතු හා කුරුදු තෙල් ලබාගැනීමට අපූරු ස්ථානයක් වන්නේ කුරුඳු දුවයි.

මාදුගගේ සවාරියක්

මාදුගගේ සවාරියක්

ගොඩක් අයගේ නෙත් සිත් පිනවූ මාදුගඟ දූපත් 64 කින් සමන්විතයි. .ඉතින් කාර්යබහුල ජිවන...

ඉවුම් පිහුම් සඳහා සූදානම් වීම

ඉවුම් පිහුම් සඳහා සූදානම් වීම

ශ්‍රී ලාංකික විලාසිතාවේ ආහාරයක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය සූදානම් කිරීම Eco...

කුළුබඩු හඳුන්වා දීම

කුළුබඩු හඳුන්වා දීම

රසවත් හා අද්විතීය ආහාර වේලක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ශ්‍රී ලාංකික කුළුබඩු...

විශේෂ සජීවී ඉවුම් පිහුම් සැසිය

විශේෂ සජීවී ඉවුම් පිහුම් සැසිය

විශේෂ ඉවුම් පිහුම් සැසි අප දූපතෙහි ඔබේ හිත මිතුරන් සමග බෙදා හදාගන්න අනගි අවස්ථාවක්....

මුහුදු මාළු වර්ග සමග මොසරැල්ලා චීස් PIZZA

මුහුදු මාළු වර්ග සමග මොසරැල්ලා චීස් PIZZA

මුහුදු මාළු වර්ග සමග මොසරැල්ලා චීස් Pizza Sea Food Assortment of Seafood, Red Onion,...

රෝස් චිකන් පිසා Fried Chicken Pizza

රෝස් චිකන් පිසා Fried Chicken Pizza

රෝස් චිකන් පිසා Fried Chicken, Chill, Onion, Mozzarella Cheese

ආදරවන්තයින්ගේ පැකේජය

ආදරවන්තයින්ගේ පැකේජය

ඔබගේ සහකරුවා හෝ සහකාරිය සමඟ නිදහසේ ලස්සන මාදු ගං තීරයේ තමන්ගේ අතින්ම ඔබ කැමති ආහාර...

මාදු බෝට්ටු සවාරිය සමග දිවා ආහාරය

මාදු බෝට්ටු සවාරිය සමග දිවා ආහාරය

මාදු ගඟේ බෝට්ටු සවාරියක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔබට දිවා ආහාරය සමග බෝට්ටු සවාරි ඇතුලත්...

ගෙදර සාදන ලද කහ බත් සමග කුකුල් මස් Yellow Rice and Chicken Curry Packet

ගෙදර සාදන ලද කහ බත් සමග කුකුල් මස් Yellow Rice and Chicken...

පිරිසිඳුව ගෙදර සාදන ලද කහ බත් සමග කුකුල් මස්

මුහුදු මාළු වර්ග සමග මොසරැල්ලා චීස් PIZZA

මුහුදු මාළු වර්ග සමග මොසරැල්ලා චීස් PIZZA

මුහුදු මාළු වර්ග සමග මොසරැල්ලා චීස් Pizza Sea Food Assortment of Seafood, Red Onion,...

රෝස් චිකන් පිසා Fried Chicken Pizza

රෝස් චිකන් පිසා Fried Chicken Pizza

රෝස් චිකන් පිසා Fried Chicken, Chill, Onion, Mozzarella Cheese

කූඩැල්ලා

කූඩැල්ලා

කඳුකරයේ වගේම පහතරට තෙත් කලාපයේත් සිටින අයට නම් කූඩැල්ලා අමුත්තෙක් නෙවෙයි. කිතුල්ගල,...

පීසා Pizza

මුහුදු මාළු වර්ග සමග මොසරැල්ලා චීස් PIZZA

මුහුදු මාළු වර්ග සමග මොසරැල්ලා චීස් Pizza Sea Food Assortment of Seafood, Red Onion, Mozzarella Cheese

පීසා Pizza

රෝස් චිකන් පිසා Fried Chicken Pizza

රෝස් චිකන් පිසා Fried Chicken, Chill, Onion, Mozzarella Cheese

පීසා Pizza

හතු චීස් පීසා Pizza

හතු චීස් පීසා Mushroom, Red Onion, Mozzarella Cheese

News

කූඩැල්ලා

කඳුකරයේ වගේම පහතරට තෙත් කලාපයේත් සිටින අයට නම් කූඩැල්ලා අමුත්තෙක් නෙවෙයි. කිතුල්ගල, සිංහරාජය මෙන්ම කන්නෙලිය වනාන්තරවල චාරිකා කළා නම්...

ආහාර මෙනුව Food Menu

ගෙදර සාදන ලද කහ බත් සමග කුකුල් මස් Yellow Rice and Chicken...

පිරිසිඳුව ගෙදර සාදන ලද කහ බත් සමග කුකුල් මස්

Boat Safari Packages බෝට්ටු සවාරි පැකේජ

මාදු බෝට්ටු සවාරිය සමග දිවා ආහාරය

මාදු ගඟේ බෝට්ටු සවාරියක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔබට දිවා ආහාරය සමග බෝට්ටු සවාරි ඇතුලත් කර ඇති පැකේජය. Madu River Safari Bugget Pack