මාදු ගඟ Madu Ganga River - Boat Safari + Lunch Packages - Eco Isle an Island

Cooking Challenge for Lovers

Cooking Challenge for Lovers

Book Online this special Live Cooking package, and enjoy a meal prepared by your...

Special Live Cooking Package

Special Live Cooking Package

Book Online our Special Live Cooking package, if you are interested in learning...

Regular Live Cooking Package

Regular Live Cooking Package

Book Online our Regular package that teaches five Sri Lankan style dishes at Eco...

Island Full Day

Island Full Day

Spend a full day in an Island - Eco Isle - in the Madu Ganga river, Balapitiya,...

Island Night Package

Island Night Package

Living a night in an Island would be an amazing experience you can ever have. Don't...

Island Day Package

Island Day Package

Live a peaceful day in Eco Isle with your family, friends, colleagues - Island is...

Cooking Challenge for Lovers

Cooking Challenge for Lovers

Book Online this special Live Cooking package, and enjoy a meal prepared by your...

Special Live Cooking Package

Special Live Cooking Package

Book Online our Special Live Cooking package, if you are interested in learning...

Regular Live Cooking Package

Regular Live Cooking Package

Book Online our Regular package that teaches five Sri Lankan style dishes at Eco...

Island Full Day

Island Full Day

Spend a full day in an Island - Eco Isle - in the Madu Ganga river, Balapitiya,...

Island Night Package

Island Night Package

Living a night in an Island would be an amazing experience you can ever have. Don't...

Island Day Package

Island Day Package

Live a peaceful day in Eco Isle with your family, friends, colleagues - Island is...

මාදු ගඟ - ශ්‍රී ලංකාව් වැඩිම දූපත් ප්‍රමාණයක් සහිත ගංඟාව

මාදු ගඟ - ශ්‍රී ලංකාව් වැඩිම දූපත් ප්‍රමාණයක් සහිත ගංඟාව

ලංකාවේ ඉතාමත් වටිනා කඩොලාන පරිසර පද්ධතියකට උරුමකම් කියන මාදු ගඟ දුපත් සමූහයකින්...

News

මාදු ගඟ - ශ්‍රී ලංකාව් වැඩිම දූපත් ප්‍රමාණයක් සහිත ගංඟාව

ලංකාවේ ඉතාමත් වටිනා කඩොලාන පරිසර පද්ධතියකට උරුමකම් කියන මාදු ගඟ දුපත් සමූහයකින් මැදිවී තිබේ. දුපත් හැටහතරකින් සමන්විත පාරිසරික නිර්මානයක්...

Live Cooking Packages

Cooking Challenge for Lovers

Book Online this special Live Cooking package, and enjoy a meal prepared by your lover. Family members and Friends are also welcome...

Live Cooking Packages

Special Live Cooking Package

Book Online our Special Live Cooking package, if you are interested in learning how to cook a special Sri Lankan dish.

Live Cooking Packages

Regular Live Cooking Package

Book Online our Regular package that teaches five Sri Lankan style dishes at Eco Isle, an Island in Madu Ganga river, Galle District

Holiday Packages

Island Full Day

Spend a full day in an Island - Eco Isle - in the Madu Ganga river, Balapitiya, Galle. Best experience to have in Galle.

Holiday Packages

Island Night Package

Living a night in an Island would be an amazing experience you can ever have. Don't miss that night, just Book your night at Eco Isle.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here