මාදු ගඟ Madu Ganga River - Boat Safari + Lunch Packages - Eco Isle an Island

Campfire Music

Campfire Music

Making your night at Eco isle more interesting is what a great music session around...

Madu Ganga River Safari

Madu Ganga River Safari

River Safari on a boat around Madu Ganga will let see and feel many interesting...

Mangrove Trees (Kadolana)

Mangrove Trees (Kadolana)

The beauty of Kadolana / Mangrove trees are not expressible. Each island in the...

Satha Paha Island

Satha Paha Island

Smallest island in the Madu Ganga is Satha Paha doowa, which you can see in a River...

Demonstration of Cinnamon Production

Demonstration of Cinnamon Production

Experience a great journey to a Cinnamon production island in Madu Ganga river,...

Kothduwa Temple

Kothduwa Temple

Kothduwa Buddhist Temple is one of most popular destination in Madu Ganga river...

Campfire Music

Campfire Music

Making your night at Eco isle more interesting is what a great music session around...

Barbecue (BBQ) Sessions

Barbecue (BBQ) Sessions

A tasty Barbecue (BBQ) session at night in Eco Isle, an Island in Madu Ganga river,...

Campfire

Campfire

Enjoy a super interesting Campfire session at Eco Isle, an Island in Madu Ganga...

Camping Huts

Camping Huts

Camping huts in Eco Isle is the best ever camping experience you can have in Sri...

Special Live Cooking Sessions

Special Live Cooking Sessions

You want to learn how to cook a special Sri Lankan food ?. Come on to Eco Isle,...

Introducing Spices

Introducing Spices

Introducing Sri Lankan Spices, Used to make tasty and unique meal. You will learn...

Preparing for cooking

Preparing for cooking

Preparing Ingredients yourself to make a Sri Lankan style food can be a fun and...

Cooking Sri Lankan Style Food

Cooking Sri Lankan Style Food

Learn how to cook Sri Lankan style food in Eco Isle, an Island located in Madu Ganga...

Madu Ganga River Safari

Madu Ganga River Safari

River Safari on a boat around Madu Ganga will let see and feel many interesting...

Mangrove Trees (Kadolana)

Mangrove Trees (Kadolana)

The beauty of Kadolana / Mangrove trees are not expressible. Each island in the...

Satha Paha Island

Satha Paha Island

Smallest island in the Madu Ganga is Satha Paha doowa, which you can see in a River...

Demonstration of Cinnamon Production

Demonstration of Cinnamon Production

Experience a great journey to a Cinnamon production island in Madu Ganga river,...

Kothduwa Temple

Kothduwa Temple

Kothduwa Buddhist Temple is one of most popular destination in Madu Ganga river...

Fish Therapy (Foot Massage with Doctor Fish)

Fish Therapy (Foot Massage with Doctor Fish)

Enjoy a once in lifetime massage by Doctor fishes in Madu Ganga river

Flavours of the Southern Sea

Flavours of the Southern Sea

Pizza Sea Food Assortment of Seafood, Red Onion, Mozzarella Cheese මුහුදු මාළු වර්ග...

Fried Chicken Pizza

Fried Chicken Pizza

Fried Chicken, Chill, Onion, Mozzarella Cheese රෝස් චිකන් පිසා

Mushimosa Pizza

Mushimosa Pizza

Mushroom, Red Onion, Mozzarella Cheese හතු චීස් පීසා

Home Made Yellow Rice and Curry Packet

Home Made Yellow Rice and Curry Packet

Home Made Yellow Rice and Curry packed with banana leaf, 100% home made

Madu River Safari Bugget Pack

Madu River Safari Bugget Pack

If you are looking forward to a boat trip on the Madu River Boat Safari, this is...

Cooking Challenge for Lovers

Cooking Challenge for Lovers

Book Online this special Live Cooking package, and enjoy a meal prepared by your...

Madu River Safari Bugget Pack

Madu River Safari Bugget Pack

If you are looking forward to a boat trip on the Madu River Boat Safari, this is...

Home Made Yellow Rice and Curry Packet

Home Made Yellow Rice and Curry Packet

Home Made Yellow Rice and Curry packed with banana leaf, 100% home made

Flavours of the Southern Sea

Flavours of the Southern Sea

Pizza Sea Food Assortment of Seafood, Red Onion, Mozzarella Cheese මුහුදු මාළු වර්ග...

Fried Chicken Pizza

Fried Chicken Pizza

Fried Chicken, Chill, Onion, Mozzarella Cheese රෝස් චිකන් පිසා

Mushimosa Pizza

Mushimosa Pizza

Mushroom, Red Onion, Mozzarella Cheese හතු චීස් පීසා

Island Full Day

Island Full Day

Spend a full day in an Island - Eco Isle - in the Madu Ganga river, Balapitiya,...

Island Night Package

Island Night Package

Living a night in an Island would be an amazing experience you can ever have. Don't...

Island Day Package

Island Day Package

Live a peaceful day in Eco Isle with your family, friends, colleagues - Island is...

Cooking Challenge for Lovers

Cooking Challenge for Lovers

Book Online this special Live Cooking package, and enjoy a meal prepared by your...

Special Live Cooking Package

Special Live Cooking Package

Book Online our Special Live Cooking package, if you are interested in learning...

Regular Live Cooking Package

Regular Live Cooking Package

Book Online our Regular package that teaches five Sri Lankan style dishes at Eco...

මාදු ගඟ - ශ්‍රී ලංකාව් වැඩිම දූපත් ප්‍රමාණයක් සහිත ගංඟාව

මාදු ගඟ - ශ්‍රී ලංකාව් වැඩිම දූපත් ප්‍රමාණයක් සහිත ගංඟාව

ලංකාවේ ඉතාමත් වටිනා කඩොලාන පරිසර පද්ධතියකට උරුමකම් කියන මාදු ගඟ දුපත් සමූහයකින්...

Pizza

Flavours of the Southern Sea

Pizza Sea Food Assortment of Seafood, Red Onion, Mozzarella Cheese මුහුදු මාළු වර්ග සමග මොසරැල්ලා චීස් #PizzaSeaFood #Mozzarella #cheese...

Pizza

Fried Chicken Pizza

Fried Chicken, Chill, Onion, Mozzarella Cheese රෝස් චිකන් පිසා

Pizza

Mushimosa Pizza

Mushroom, Red Onion, Mozzarella Cheese හතු චීස් පීසා

Food Menu

Home Made Yellow Rice and Curry Packet

Home Made Yellow Rice and Curry packed with banana leaf, 100% home made

Boat Safari Packages

Madu River Safari Bugget Pack

If you are looking forward to a boat trip on the Madu River Boat Safari, this is the package that includes boat rides with lunch.

News

මාදු ගඟ - ශ්‍රී ලංකාව් වැඩිම දූපත් ප්‍රමාණයක් සහිත ගංඟාව

ලංකාවේ ඉතාමත් වටිනා කඩොලාන පරිසර පද්ධතියකට උරුමකම් කියන මාදු ගඟ දුපත් සමූහයකින් මැදිවී තිබේ. දුපත් හැටහතරකින් සමන්විත පාරිසරික නිර්මානයක්...